رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

فرمان کوروش

فرمان کوروش بزرگ و اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان