رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

درباره کوروش

براستی کوروش که بود و چه حکومتی داشت؟؟؟ در این جا بشنویدفرمان کوروش در این جا گوش فرا دهید